ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံရ

 ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယအၾကိမ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ က်ိဳင္းတံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ မူဆယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္းတို႕အား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အသီးသီး အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ တစ္ဦးထက္ပိုေနသျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။

မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ က ဆႏၵမဲ ေပါင္း ၈၈ မဲ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္းက ဆႏၵမဲေပါင္း ၄၈ မဲရရွိျပီး ရွံဳးနိမ့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၂ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦး ရွိသည့္ အတြက္ စုစုေပါင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၃၆ ဦးရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ သည္ ပထမအၾကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ကလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာအက်ိတ္အနယ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၃၂ ဦး
ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၂၄ ဦး
အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၂၁ ဦး
တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳး သားပါတီ ၇ ဦး
ပအို၀္းအမ်ိဳး သားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၆ ဦး
‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၂ ဦး
‘၀’ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီ ၁ ဦး
လားဟူအမ်ိဳး သားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီ ၫြတ္ေရးပါတီ ၁ ဦး
ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ၁ ဦး
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦး
တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၇ ဦး
တက္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု-ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း
7Day News Journal
..............."ရြမ္း်ပၫၷယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အ်ဖစ္ ်ပၫၡိဳင္ၿဖိဳးပါတီမြ ေျရးခ္ယၡံရ "

ရြမ္း်ပၫၷယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယအႀကိမ္ ပထမပံုမြႏ္အစၫ္းေအ၀း ၾတင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အ်ဖစ္ ်ပၫၡိဳင္်ဖိဳးပါတီကိုယၥား်ပဳ က္ိဳင္းတံုမဲဆႏၵနယ္ အမြတ္ (၁) မြ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ ႏြင့္ ရြမ္းတိုင္းရင္းသားမ္ား ဒီမိုေကရစီအျဖဲ႕ ခ္ဳပ္ ကိုယၥား်ပဳ မူဆယ္ အမြတ္ (၁) မဲဆႏၵနယၼြ ဦးစိုင္းေက္ာ္သိႏ္းတို႕အား ကိုယၥားလြယၼ္ားက အသီးသီး အဆိုတျင္သင္းခဲ့ရာ တစ္ဦးထကၸိဳေနသ်ဖင့္ မဲျခဲဆံုး်ဖတၡဲ့ရသၫ္။

မဲျခဲဆံုး်ဖတၡ္က္အရ ်ပၫၡိဳင္်ဖိဳးပါတီ ကိုယၥား်ပဳ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ က ဆႏၵမဲ ေပါင္း ၈၈ မဲ ်ဖင့္ အႏိုင္ရရြိခဲ့ၿပီး ရြမ္းတိုင္းရင္းသားမ္ား ဒီမိုေကရစီအျဖဲ႕ ခ္ဳပ္ ဦးစိုင္းေက္ာ္သိႏ္းက ဆႏၵမဲေပါင္း ၄၈ မဲရရြိ်ပီး ရြံဳးနိမ့္ၾသား်ခင္း ်ဖစ္သၫ္။
ရြမ္း်ပၫၷယ္ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ေျရးေကာကၡံကိုယၥားလြယ္ ၁၀၂ ဦးႏြင့္ တေပၼတာ္သား ကိုယၥားလြယ္ ၃၄ ဦး ရြိသၫ့္ အၾတက္ စုစုေပါင္းမဲေပးပိုျငၡင့္ရြိသူ ၁၃၆ ဦးရြိသၫ္။

်ပၫၡိဳင္်ဖိဳးပါတီ မြ ကိုယၥား်ပဳ ေျရးခ္ယၡံရသၫ့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ သၫ္ ပထမအႀကိမ္ ရြမ္း်ပၫၷယ္ လႊတ္ေတာ္ အစၫ္းေအ၀း က္င္းပစဥၠလၫ္း ်ပၫၷယႅႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အ်ဖစၲာ၀ႏ္ယဴခဲ့သူ်ဖစ္်ပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေ်မာက္ ်ပႏႅၫ္ေျရးခ္ယၡံရ်ခင္း်ဖစ္သၫ္။

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေျရးခ္ယ္ရာၾတင္ အခ္ိႏ္ ႏြစၷာရီေက္ာ္ၾကာအက္ိတ္အနယ္ မဲျခဲဆံုး်ဖတၡဲ့ရသၫ္။

ရြမ္း်ပၫၷယႅႊတ္ေတာ္ ၾတင္
်ပၫၡိဳင္ၿဖိဳးပါတီ ၃၂ ဦး
ရြမ္းတိုင္းရင္းသား မ္ား ဒီမိုေကရစီအျဖဲ႕ခ္ဳပၸါတီ ၂၄ ဦး
အမ္ိဳး သားဒီမိုေကရစီအျဖဲ႕ခ္ဳပၸါတီ ၂၁ ဦး
တအာင္း(ေပလာင္) အမ္ိဳး သားပါတီ ၇ ဦး
ပအို၀္းအမ္ိဳး သားအျဖဲ႕ခ္ဳပၸါတီ ၆ ဦး
‘၀’ ဒီမိုကရကၱစၸါတီ ၂ ဦး
‘၀’ အမ္ိဳးသားစၫ္းလံုးညီၫၾတ္ ေရးပါတီ ၁ ဦး
လားဟူအမ္ိဳး သားၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး ကိုးကႏ္႔ဒီမိုေကရစီႏြင့္ညီ ၫၾတ္ေရးပါတီ ၁ ဦး
ရြမ္း တိုင္းရင္းသားမ္ား ဒီမိုကရကၱစ္ ပါတီ ၁ ဦး
တေပၼတာ္သား လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယ္ ၃၄ ဦး
တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ကိုယၥားလြယၼ္ား ၇ ဦး
တက္ေရာက္ေန်ခင္း ်ဖစ္သၫ္။

ဓာတၸံဳ-ဂၽျႏၡ္စ္ၿငိမ္း
7Day News Journal
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)