သူရဦးေရႊမန္း၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

သတင္း  ျပည္တြင္း  ႏိုင္ငံေရး
မင္းမင္း

(ဓာတ္ပံု- သက္ကို/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅)။ ။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရသလို ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရထားေသာ NLDဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေနသည့္အတြက္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ သူရဦးေရႊမန္း ျပန္လည္ပါဝင္လာမည္ကို လူအမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္မူ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို အဖြဲ႔ဝင္ ၂၃ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က
 ေၾကျငာလိုက္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌကိုမူ သူရဦးေရႊမန္းအား တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္တမ္းမ်ားကိုလည္း လႊတ္တာ္ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပခဲ့သည္။

"ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ အခု ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မဖတ္ၾကားခင္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရွိႏိုင္ဖို႔ ပထမအႀကိမ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈအေျခအေနေလးေတြနဲ႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေကာ္မတီကို ဘယ္လုိ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အပိုင္းကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အနည္းငယ္ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ ခုနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ သီးျခားထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီ ၁၉ ခု၊ စုစုေပါင္း ေကာ္မတီအားလံုး ၂၃ ခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ ၂၃ ခုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီ ၂၃ ခုရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး တာ၀န္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ေသာ ျပင္ပမွ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေကာ္မရွင္ဟာဆုိလို႔ရွိရင္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ကူညီပ့ံပိုးေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလုိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းျပီး တင္ျပလုိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တာ၀န္၊လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ သက္တမ္းမ်ားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းတင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုး သပ္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္း -  ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ေနမွစ၍ ၁ ႏွစ္ ျဖစ္သည္ ။ သို႔ရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ လိုအပ္ပါက  သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား - ေကာ္မရွင္သည္
(က) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ျပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ပယ္ဖ်က္ေရး၊အသစ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံမွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ) အထူးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအျမင္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရပါတယ္။

(ဂ) လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။

(ဃ) လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက က႑အလုိက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာ၀န္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င) လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ အၾကံဥာဏ္ေပးရမည္။

 ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အေပၚမူတည္၍ လံုျခံဳမႈအဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္။

ေကာ္မရွင္၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား - ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေငြ ၆ သိန္း၊ တာ၀န္အရ ခရီးသြား လာျခင္းအတြက္ အခမ့ဲတည္းခိုေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက တစ္ရက္လွ်င္ တည္းခုိေနထိုင္စရိတ္  က်ပ္ ၅ ေထာင္ ႏွင္ ့အျခားအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၅ ေထာင္၊ တာ၀န္အရခရီးသြားလာရျခင္းအတြက္ စားေသာက္စားရိတ္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၁ ေသာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။  ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းတြင္တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒမွအပ တည္ဆဲအျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိပါသည္"

 ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
၁) သူရ ဦးေရႊမန္း (ဥကၠဌ)
၂) ဦးကိုကိုႏိုင္ - ရမည္းသင္းမဲဆႏၵနယ္ (ဒုဥကၠဌ)
၃) ဦးခင္ေမာင္ထြန္း - တြဲဘက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း၊
၄) ဦး ၾကင္ /က်င္ေဖ - ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း မြန္ျပည္နယ္-အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊
၅) ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ - ဒုညႊန္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း - ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီရံုး၊
၆) ဦးေမာင္တိုး - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း၊
၇) ဦးၾကည္သာ - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊
၈) ဦးေအးေမာက္ - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီးဌာန၊
၉) ဦးသိန္းလြင္ - ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - ျမန္မာ့ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း၊
၁၀) ဦးတင္ေမာင္ဦး - ဗိုလ္မွဴးႀကီး-ၿငိမ္း-
၁၁) ဦး၀င္းသန္း - ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း-ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊
၁၂) ဦးေစာလွထြန္း - ကုမၸဏီဥကၠဌ -
၁၃) ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္ - ဒုဦးစီးမွဴး-ၿငိမ္း - တိေမြးကုဦးစီးဌာန၊
၁၄) ဦးစိုးရယ္ - လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး-ၿငိမ္း - သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
၁၅) ဦးခင္ေမာင္တင္ - သံအမတ္ႀကီး-ၿငိမ္း -
၁၆) ဦးတင္၀င္း - ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊
၁၇) ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္း - တြဲဘက္ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ-ၿငိမ္း-ရွမ္းျပည္နယ္၊
၁၈) ေဒၚသန္းသန္းရီ - ဒုညႊန္မွဴး - ၿငိမ္း - ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊
၁၉) ဦးေက်ာ္ဆန္း - တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး-ၿငိမ္း - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊
၂၀) ဦးေအးဟန္ - ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း - တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊
၂၁) ဦးေအာင္ျမင္ - ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ၿငိမ္း -ဧရာ၀တီတိုင္း - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊
၂၂) ဦးစံေရႊေအာင္ - အၿမဲတန္းအတြင္း၀န္-ၿငိမ္း-နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊
၂၃) ဦးခင္ေမာင္ဦး - ဒုညႊန္မွဴးခ်ဳပ္-ၿငိမ္း - ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/10787#sthash.9j86AAb3.dpuf
.........................
သူရဦးရွှေမန်း၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
သတင်း  ပြည်တွင်း  နိုင်ငံရေး
မင်းမင်း

(ဓာတ်ပုံ- သက်ကို/မဇ္ဈိမ)

နေပြည်တော်(ဖေဖော်ဝါရီ ၅)။ ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ ဖယ်ရှားခံရသလို နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အနိုင်ရခဲ့ခြင်းမရှိသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရထားသော NLDဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးစပ်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိနေသည့်အတွက် မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ သူရဦးရွှေမန်း ပြန်လည်ပါဝင်လာမည်ကို လူအများစုက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်။

ယနေ့ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်မူ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို အဖွဲ့ဝင် ၂၃ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်ဟု လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်က ကြေငြာလိုက်ပြီး ကော်မရှင်၏ ဥက္ကဌကိုမူ သူရဦးရွှေမန်းအား တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။

သူရဦးရွှေမန်းဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူရမည့် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်တမ်းများကိုလည်း လွှတ်တာ်ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးတီခွန်မြတ်က လွှတ်တော်သို့ အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြခဲ့သည်။

"ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီးနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ။ အခု ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မဖတ်ကြားခင် ကျနော့်အနေနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ သိရှိနိုင်ဖို့ ပထမအကြိမ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေလေးတွေနဲ့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ကော်မတီကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ကျနော့်အနေနဲ့ အနည်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။

ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းကော်မတီ ၄ ခုနဲ့ လိုအပ်ချက်အရ သီးခြားထပ်မံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကော်မတီ ၁၉ ခု၊ စုစုပေါင်း ကော်မတီအားလုံး ၂၃ ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မတီ ၂၃ ခုကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကော်မတီ ၂၃ ခုရဲ့ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရေး တာဝန်များကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မဟုတ်သော ပြင်ပမှ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် တတ်သိပညာရှင်များပါ၀င်တဲ့ ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။

ဒီကော်မရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ ကူညီပ့ံပိုးပေးမှုများကြောင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ကျနော့်အနေနဲ့ တင်ပြလိုပါတယ်။ ကော်မရှင်တွင်ပါ၀င်ခဲ့သော ပညာရှင်များကိုလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြီး တင်ပြလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။

ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တာဝန်၊လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ရပိုင်ခွင့်နဲ့ သက်တမ်းများကို ကျနော့်အနေနဲ့ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံး သပ်ရေးကော်မရှင်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ) အရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါတယ်။

ကော်မရှင်၏ သက်တမ်း -  ကော်မရှင်၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေမှစ၍ ၁ နှစ် ဖြစ်သည် ။ သို့ရာတွင် ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ချက်များအရ ၁ နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ လိုအပ်ပါက  သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။လွှတ်တော်ဥက္ကဌသည် ကော်မရှင်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များကို သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ - ကော်မရှင်သည်
(က) တည်ဆဲဥပဒေများအား လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်ရေး၊ပယ်ဖျက်ရေး၊အသစ်ပြဌာန်းနိုင်ရေးတို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဌထံမှ တဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) အထူးကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက ၄င်းကိစ္စရပ်များအား ဥပဒေအမြင်နှင့် ယှဉ်၍ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌထံမှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြရပါတယ်။

(ဂ) လွှတ်တော်ဥက္ကဌက သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကဏ္ဍအလိုက် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မရှင်အတွင်း တာဝန်ခွဲဝေသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) လွှတ်တော်ဥက္ကဌက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ အကြံဉာဏ်ပေးရမည်။

 ကော်မရှင်သည် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရှိသည်။ ကော်မရှင်သည် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်မူတည်၍ လုံခြံုမှုအဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

ကော်မရှင်၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ - ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် လစဉ်ချီးမြှင့်ငွေ ၆ သိန်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွား လာခြင်းအတွက် အခမဲ့တည်းခိုနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက တစ်ရက်လျှင် တည်းခိုနေထိုင်စရိတ်  ကျပ် ၅ ထောင် နှင် ့အခြားအသုံးစရိတ် ကျပ် ၅ ထောင်၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရခြင်းအတွက် စားသောက်စားရိတ်ကို တစ်နေ့လျှင် ကျပ် ၁ သောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် လွှတ်တော်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။  ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ တည်ဆဲအခြားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိပါသည်"

 ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁) သူရ ဦးရွှေမန်း (ဥက္ကဌ)
၂) ဦးကိုကိုနိုင် - ရမည်းသင်းမဲဆန္ဒနယ် (ဒုဥက္ကဌ)
၃) ဦးခင်မောင်ထွန်း - တွဲဘက်စစ်ထောက်ချုပ်-ငြိမ်း၊
၄) ဦး ကြင် /ကျင်ဖေ - ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း မွန်ပြည်နယ်-အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
၅) ဦးဇော်မြင့်ဖေ - ဒုညွှန်ချုပ်-ငြိမ်း - နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး၊
၆) ဦးမောင်တိုး - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း၊
၇) ဦးကြည်သာ - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊
၈) ဦးအေးမောက် - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - စက်မှု ၁ ၀န်ကြီးဌာန၊
၉) ဦးသိန်းလွင် - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - မြန်မာ့ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း၊
၁၀) ဦးတင်မောင်ဦး - ဗိုလ်မှူးကြီး-ငြိမ်း-
၁၁) ဦးဝင်းသန်း - ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း-ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန၊
၁၂) ဦးစောလှထွန်း - ကုမ္ပဏီဥက္ကဌ -
၁၃) ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင် - ဒုဦးစီးမှူး-ငြိမ်း - တိမွေးကုဦးစီးဌာန၊
၁၄) ဦးစိုးရယ် - လက်ထောက်ညွှန်မှူး-ငြိမ်း - သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊
၁၅) ဦးခင်မောင်တင် - သံအမတ်ကြီး-ငြိမ်း -
၁၆) ဦးတင်ဝင်း - ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊
၁၇) ဦးအောင်မြင့်ထွန်း - တွဲဘက်ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ-ငြိမ်း-ရှမ်းပြည်နယ်၊
၁၈) ဒေါ်သန်းသန်းရီ - ဒုညွှန်မှူး - ငြိမ်း - ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊
၁၉) ဦးကျော်ဆန်း - တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး-ငြိမ်း - အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
၂၀) ဦးအေးဟန် - ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး - အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
၂၁) ဦးအောင်မြင် - ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း -ဧရာဝတီတိုင်း - အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊
၂၂) ဦးစံရွှေအောင် - အမြဲတန်းအတွင်းဝန်-ငြိမ်း-နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊
၂၃) ဦးခင်မောင်ဦး - ဒုညွှန်မှူးချုပ်-ငြိမ်း - ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/10787#sthash.9j86AAb3.dpuf
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)